Remote condenser

PA type

견적문의

제품사진
특징
  • 냉장/냉동/공조 용으로 최적화된 디자인
  • 다양한 온도에 적합한 다양한 기종
  • 다양한 종류의 압축기를 사용 할 수 있는 설계구조
  • 간편한 설치와 유지 관리
  • 전원사양: 3Ph, 220V / 380V, 50Hz / 60Hz
  • 냉매: R-22 (표준사양), 기타 냉매 사용 가능 (옵션사양)

사양표
SPEC. MODEL COND
CAPACITY
(Kcal/h)
T.AREA
(㎡)
CONNECTION TUBE FAN MOTOR
(Φ x KW x P x EA)
AIR
VOLUME
(CMM)
EXTERNAL SIZE
(mm)
(L x W x H)
ANCHOR SIZE
(mm)
(L' x W')
MACHINE
ROOM
(mm)
WEIGHT
(Kg)
INLET OUTLET
PA 030 9960 23 15.88 12.7 400 x 0.1 x 62 80 1240 x 600 x 1413 850 x 500 710 160
PA 050 16600 34.5 15.88 12.7 400 x 0.1 x 62 80 1240 x 600 x 1413 850 x 500 710 165
PA 075 25300 50.3 22.22 15.88 500 x 0.2 x 62 140 1330 x 790 x 1453 940 x 690 750 215
PA 100 30500 75.4 28.58 15.88 500 x 0.2 x 62 130 1330 x 790 x 1453 940 x 960 750 235
PA 150 49300 107.6 28.58 22.22 600 x 0.4 x 62 280 1660 x 840 x 1653 1270 x 740 850 390
PA 200 64800 133.2 28.58 22.22 630 x 0.7 x 562 380 1860 x 935 x 1704 1480 x 835 850 455
PA 250 79600 183.8 34.92 22.22 600 x 0.4 x 63 420 2310 x 935 x 1805 1870 x 835 900 600
PA 300 96100 196.4 34.92 22.22 630 x 0.7 x 563 570 2450 x 935 x 1805 2010 x 835 900 640
PA 400 125300 298.9 41.28 28.58 630 x 0.7 x 563 570 2760 x 1035 x 1905 2418 x 935 1000 810
PA 500 162200 423.9 53.98 28.58 630 x 0.7 x 564 760 3180 x 1035 x 2057 2880 x 935 1000 980

PA-type 과 Compressor의 적용범위 표

기준 > ■냉매 : R-22 ■압축기 : 반밀폐형 ■공조 : 20~25℃ ■냉장 : -5~-10℃ ■냉동 : -10℃이하

SPEC. MODEL PA 030 PA 050 PA 075 PA 100 PA 150 PA 200 PA 250 PA 300 PA 400 PA 500
공조용 2HP 3HP 5HP 7.5HP 10HP 15HP 20HP 25HP 30HP 40HP
냉장용 3HP 5HP 7.5HP 10HP 15HP 20HP 25HP 30HP 40HP 50HP
냉동용 3HP 5HP 7.5HP 10HP 15HP 20HP 25HP 30HP 40HP 50HP

※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.